Site Görevlisi Hizmet Sözleşmesi

Personelimizin bu zamana kadar yapılmamış olan İş Akdi ve Hizmet Sözleşmesi kanuni çerçeveler içinde hazırlanarak yazılı olarak zapt altına alınmıştır. Sitemizin görevlisinin çalışma şartları ve görevleri aşağıda maddeler halinde bilgilerinize sunulmuştur.
DENİZATI SİTE GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
İlgili sözleşme ; Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu, Konut Kapıcıları Tüzüğü ile diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Site Görevlisinin çalışma koşulları ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:
1-) Site Görevlisi; Site Maliklerinin veya oturma/kullanma hakkı verdiği Site sakinlerinin konut/işyeri olarak kullandıkları gayrimenkullerin (Blokların dışı) müşterek yerlerinin, temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek, çöpleri toplamak, bahçenin bakımı ve sulama işleri ile site yöneticisinin vereceği diğer görevleri yapan görevlidir.
2-) Site içi ve çevresinde (Denizatı Sokak, Ön dinlenme tesisleri, Sahildeki kum dahil ) kâğıt ve diğer atık maddeler toplanarak temiz kalması sağlanacak. Ayrıca her türlü haşereyi ilaçlama günleri dahil yıkanıp temiz tutulacaktır.
  a) Ara dinlenme saatleri dışında, Arandığında devamlı ada içinde ya da tahsis edilen Sitedeki mekan içinde bulunulacaktır.
  b) Haftalık izinler Yaz aylarında Cuma, kış aylarında Cuma, Pazar kullanılacaktır.
  c) Yangın musluk çevresi devamlı kontrol edilerek temiz tutulacaktır.
  d) Siteye giren çıkanlar kontrol edilip takip edilecektir.
  e) Alelade bir durum olmadıkça izin istenilmeyecek, izinler Başkan ve Başkan yardımcısından alınacak, diğer yön. Kur. Üyelerinden kesinlikle izin istenmeyecektir.
  f) Ayda iki kere blokların zemin katları ve diğer ortak alan ilaçlanacaktır.
  g) Denizatı sokak içinde arızalanan su, elektrik gibi basit arızalar ile küçük badana boya ve tamirat işleri personel tarafından tamir edilecek, tamiri mümkün olmayan arızalar yönetime bildirilecektir.
  h) Site Görevlisi, ağır hastalık ve ölüm gibi istisnai durumlarda, Site sakinlerinin makul isteklerini yerine getirmekle de ayrıca yükümlüdür.
3-) Site Görevlisine gördüğü işlerin karşılığı olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Konut kapıcıları için belirlediği aylık asgari ücret ödenecektir.
4-) Site Görevlisinin aylık ücreti, Site Yöneticisi tarafından her ay ilgili banka kanalları aracılığı ile site görevlilerinin hesaplarına otomatik ödenir. Ücretin ödenmesi İş Kanununun 30.maddesine uygun yapılır.
5- ) Site Görevlisinin aşağıdaki hallerde bir yevmiyesi, tekerrürü halinde ise iki – üç yevmiyesi kesilir:
  a) Site Görevlisinin yapmakla yükümlü bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması halinde bir yevmiye kesimi, tekerrürü halinde iki yevmiye kesimi yapılır.
  b) Site Görevlisinin Site Yöneticisinden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın görevine bir gün gelmemesi halinde iki yevmiye kesimi yapılır.
  c) Site Görevlisinin devamsızlığı bir aylık süre içinde tekrar etmesi halinde ikinci devamsızlığında üç yevmiyesi kesilir.
  d) Site Görevlisinin ücret kesintisi cezasını gerektiren davranışı, şayet aynı zamanda İş Kanununun 17.maddesinin ll. bendinde yazılı hallerden biri şeklinde ise; Site Yönetim Kurulu SİTE GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ’ ni bildirimsiz ve tazminatsız olarak tek taraflı fesih eder
6- ) Site Görevlisi, haftalık izin günleri dışında yaz aylarında 11 saat, Kış aylarında 4 saat günlük çalışma süresi hesabı ile haftada en az 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve Site Yöneticisi tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dâhil değildir. Yıllık 270 saat fazla mesai aylık ücretine dahildir.
7- ) Günlük çalışma süresi aşağıda belirtilmiştir:
YAZ AYLARINDA SEZON
(Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül): 11 saat Çalışma Dinlenme
08.00 – 09.30 (1.5 saat çalışma)
09.30 – 10.00 (30 dakika ara dinlenmesi )
10.00 – 13.00 (3 saat çalışma)
13.00 – 14.00 (1 saat ara dinlenmesi )
14.00 – 19.30 (5.5 saat çalışma)
19.30 – 20.30 (1 saat dinlenme)
20.30 – 21.30 (1 saat çalışma)
KIŞ AYLARINDA SEZON DIŞI
(Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart- Nisan-Mayıs) 4 saat Çalışma
09.30 – 10.30 (1saat çalışma)
10.30 – 13.30 (3 saat ara dinlenmesi )
13.30 – 14.30 (1 saat çalışma)
14.30 – 16.30 (2 saat ara dinlenmesi)
16.30 – 17.30 (1 saat çalışma)
17.30 – 19.30 (2 saat ara dinlenmesi)
19.30 – 20.30 (1 saat çalışma)
HAFTA TATİLİ
Yaz Ayında haftalık tatil Cuma günleri kullanılacaktır,
Kış aylarında Cuma ve Pazar günlerinde tatil kullanılacaktır.
GENEL TATİL
Yaz Aylarında Dini bayramlarda 1. Gün izin kullanacaktır.
8- ) Site Görevlisi çalışma saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Site Görevlisi ara dinlenmelerinde site sakinlerine hizmet vermek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez.
9- ) Site Yöneticisi, yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitirme zamanlarını bir hafta önceden bildirmek kaydıyla değiştirebilir.
10-) Site Yöneticisi genel tatil, ulusal ve dini bayram günlerinde Görevlisini çalıştırıp, çalıştırmamakta serbesttir. Site Görevlisi sayılan tatil günlerinde çalıştırıldığı takdirde bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir. Site Görevlisi bu günlerde çalışmazlık edemez.
11-) Site Görevlisi kişisel ihtiyaçlarını olabildiğince ara dinlenmeleri sırasında yerine getirir
12-) Site ortak alanlarının ve sokağının hafta da iki kez olmak üzere ilaçlamasının yapılması.
13-) Site dahilinde yer alan kısımda site sakinlerine şezlong ve şemsiye vermek.
14-) Site ortak kullanım alanları ve sokağının sezon öncesi boyanması.
15-) Kış aylarında gündüz ve gece site güvenliğini kameraları eşliğinde takip ederek ilgili mercilere bildirmek
16-) Mesai saatleri içinde görevini üniformalı olarak yerine getirir.
17-) Site Görevlisi, 1475 sayılı İş Kanununda belirtilen süre dâhilinde Site Yöneticisinin belirteceği tarihte, yıllık ücretli iznini kullanır.
18-) Yukarıda belirtilen işler, çalışma saatleri içerisinde ancak Site Görevlisi tarafından yerine getirilecektir.
19-) Site Görevlisi görevi ve ücreti ile ilgili konularda Site Sakinleri ile hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır. Her türlü konuda Site Yöneticisi ile temas kurarak işlerini sağlıklı bir şekilde yürütecektir.
20-) Site Görevlisi, kendisine zimmetle teslim edilen ikamet ettiği daireden, anahtarları teslim aldığı sığınak ve depo olarak kullanılan ortak alanlarda ve kendisine zimmetle teslim edilen alet ve edevattan sorumlu olup; zimmetinde bulunan ikamet ettiği daireyi, sığınakları, depoları ve kendisine verilen sarf malzemelerini titiz bir şekilde korumakla mükelleftir. Zimmetindeki alanlar ile alet ve edevata açık bir ihmali neticesinde zarar verdiği takdirde zarar kendisine ödetilir.
21-) Site Görevlisi kaba, çirkin sözlerden kaçınır ve sitede oturanlara karşı saygılı sözler ve davranışlardan ayrılmamaya dikkat eder. Site Yöneticisi; Site sakinlerinin Site Görevlisine ve ailesine karşı iyi muamele göstermeleri için gerekli çabayı harcar
22-) Yirmi iki maddeden oluşan bu hizmet Sözleşmesi taraflar arasında imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde yargı yolu açıktır.
İşbu sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.
YÖNETİM KURULU